Ubuntu 12.10 FTPサーバーインストール

Ubuntu 12.10 64bit に
FTPサーバー(vsftpd)をインストールし設定
sudo apt-get update
sudo apt-get install vsftpd
sudo vim /etc/vsftpd.conf
で設定ファイルを開き
#write_enable=YES

#local_umask=022
の最初の#を外す
保存したら
sudo service vsftpd restart